نظر کن به دلم، مولا، که من شوریده و شیدایم... 

یا ابالغوث ادرکنی... 

دوستان التماس دعا دارم.