بسم الله الرحمن الرحیم

هنوز پای چپم درد می کنه !

مستر دیلیش ( مخاطب خاص ) ، چرا حالت از من بهم می خوره ، چرا وقتی منو می بینی می خوای عق بزنی رو من ؟

مستر دیلیش من چیکارت کردم ، به بابات بدهکارم ؟

استاذ دیلیش اگه بخوام حالتو بگیرم ، طوری می گیرم که بفهمی !

داداش من ، من هیچ کاری باهات ندارم ، ارزشش را هم نداری برام

ولی دیگه داره صبرم تموم میشه ، ان شا الله تا آخر اسفند صبر می کنم ، تا دیگه نبینمت

مستر  دیلیش دوست داریم