بسم الله الرحمن الرحیم

یک اتفاق عجیب برام افتاده !

حوصله داشتم می نویسم

هنوز تو کفشم .هر زمان اسیر و مست جرعه ی باده ی ناب تو ام / شاه عالمم که من غلام غلام غلام تو ام

هر کس که شود بیمار رضا / والله بشود دلدار خدا