بسم الله الرحمن الرحیم


با رفیقم دعوا کردم بد جور

امید به برگشت نیست

دعا کنید روابط عادی بشهپ.ن شدید استرس و دل شوره دارم

عاقا دعوا خیلی بده

دعوا نکنید


اللهم عجل لولیک الفرج