بسم الله الرحمن الرحیم

به شکوه علم تو دل سپردم
به صفای حرم تو دل سپردم
موج عشق تو کشاندم به هر سو
که به دریای غم تو دل سپردم
خوشا دلی که نذر این ماتم شد
که دم به دم به خون دل همدم شد
محرمی در این حرم محرم شد
حسین حسین مولا ابا عبدالله
سرگذشت ما بود از سر گذشتن
سرنوشت ما به روی نیزه رفتن
زندگانی سر به سر یک یا حسین (ع) است
ای فدای نام تو این جان و این تن
کجا رویم اگر برانی ما را
کجا بریم دگر دل شیدا را
خودت ببین حسرت دل ها را
حسین حسین مولا ابا عبدالله