بسم الله الرحمن الرحیم

روز عرفه... 

شهادت مسلم... 

دعام کنید... 

کم به این جا سر خواهم زد.