ای صید بی بال و پر
شفیع روز محشر
دخیلک یا مولا
موسی بن جعفر
دوشنبه ی اول ماه قمری هستش، دوستان از امروز شروع کنید به تعداد روز ها تا روز چهاردهم سوره مبارکه واقعه بخونید، گشایش عجیبی تو رزق و روزی می بینید و حاجت هاتون برآورده میشه، خودم دیدم که میگم. من حقیر رو هم از یاد نبرید.
روز اول، یکی، روز دوم دو تا و آخر، روز چهاردهم، چهارده تا.
التماس دعا