خواست بنا را به سوختن بگذارد/شمع تنت را به انجمن بگذارد
حسن تو را خواست،بیشتر کند آن گاه/نام تو را چون خودش حسن بگذارد
خواست ببیند بر آسمان قدمت را/ردی از آه تو بر چمن بگذارد
شور دلیرت مقدر آمده این بار/پای به یک صلح تن به تن بگذارد
شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی را به عاشقانش تسلیت می گویم.