بسم الله

ای امام رئوف ما را از سقا خانه ی لطفت سیراب کن