شهدا رفتن سوی ثارالله
جبهه ها میدن بوی ثارالله
حسین ثارالله . . .

دل خوشیمون شده تو دنیا عشق حسین ع
غصه هامون خوشی شده با عشق حسین ع

دعام کنید که محتاج دعایم،خدایا ببخش من بدبخت رو...به حق ثارالله