بسم الله الرحمن الرحیم


جز هوای کوی تو به قلب و دلم نکنم هوسی / کافرم اگر به غیر یاد تو من بکشم نفسی
هر زمان اسیر و مست جرعه ی باده ی ناب تو ام / شاه عالمم که من غلام غلام غلام تو ام
بنده ی گدا کجا که مست سبوی رضا بشود / عبد بی حیا کجا که زائر کرب و بلا بشود