بسم الله الرحمن الرحیم


مخاطب خاص:

مرتیکه نامرد نا لوطی

از من نامردی دیدی که نامردی میکنی در حقم ؟ از اول بگو نمی تونم منو امیدوار نکن

درسته خراب کردم ولی مثه دفه ی قبل شما آوردم مستر مهندس

٦٤٥٠ کلم شد

آی بشکنه دسته من که نمک نداره

آی بشکنه دست من که نمک نداره

آی خدا

آی خدا

امون از آدم نامرد