بسم الله الرحمن الرحیم

بعد شروع شد : علی العباس واویلا حسین تنهاس واویلا

دلم گرفته شدید . از هذه دنیا دنیه خسته شدم

دلم ب یکی گیره

درسخون شدم

ب خاطرش ! ( چ غلطا )