یاد گرفتم :

دوسش بدارم

تصادف کنم و چیزیم نشه

فونت رو بزرگ کنم

وی دده

دل نوشته دیگه ...